Hållbart val

Hållbarhet – ett ansvarsfullt företagande

Vår miljöpolicy som en del av Bergman & Beving-koncernen uttrycker en vilja att vi skall ta vår del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna.

FNs globala hållbarhetsmål

Vi har analyserat hur FNs globala hållbarhetsmål Agenda 2030 kan kopplas till vår verksamhet och har identifierat vilka av de globala hållbarhetsmålen som är mest relevanta för koncernen och våra identifierade fokusområden för arbete med ökad hållbarhet. Vår företagsledning har valt Jämställdhet, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringen, som de mest relevanta hållbarhetsmålen utifrån FNs definition.

Jämställdhet: Vi verkar i en mansdominerad bransch och kan därför göra skillnad inom mångfald och jämställdhet.
Hållbar konsumtion och produktion: Vår produktion påverkar miljön negativt. Genom aktivt arbete inom kravställning och produktutveckling kan ni minska den påverkan.
Bekämpa klimatförändringarna: Klimatet är en av vår tids stora ödesfrågor. Genom smarta transporter och energilösningar kan ni minska er påverkan drastiskt.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Vår verksamhet bidrar till bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Våra fokusområden

För att nå det strategiska målet att tillhandahålla verktyg och förnödenheter för en hållbar och säker miljö har följande ramverk satts upp:

Fokusområden för åtgärder och Målformulering.
Medarbetare: Attrahera och utveckla medarbetare. Medarbetares välmående är viktigt och alla ska må bra på jobbet. Arbetsmiljö med högsta möjliga säkerhet. Medarbetares kompetensutveckling är viktig för en lönsam tillväxt.
Hållbar värdekedja: Ansvarsfulla inköp som följer koncernens värderingar inom affärsetik, mänskliga rättigheter, förbud mot barn- och tvångsarbete samt rättvisa arbetsvillkor.
Material och avfall: Återvinning och/eller återanvändning av material och råvaruhantering. resurseffektivitet och cirkulära flöden.
Jämställdhet och mångfald: Ett inkluderande arbetsklimat där olikheter tillvaratas och där all personal har olika möjligheter. Mångfald berikar.
Produktportfölj: Kunderna ska kunna välja hållbara och säkra produkter. Innovativ produktutveckling verkar för hållbar produktportfölj med konstruktion, materialval, tillverkning och användning. Produkter är säkra att använda och korrekt märkta.
Miljö: Minimera utsläpp vid transporter samt öka andelen förnybar energi i fastigheter.

Se våra certifikat:
ISO 9001
ISO 14001

Kontakt hållbarhetsfrågor

Har ni frågor om Luna Groups hållbarhetsarbete kan ni kontakta Mikael Kindberg, Luna AB, på mail: mikael.kindberg@luna.se.